Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu www.pogotowietlenowe.pl jest:

Medito Edyta Bracik

ul. Zwycięstwa 28a, 42-512 Psary

NIP: 6251374801

reprezentowanym przez : Edyta Bracik 

zwana w dalszej części regulaminu Dostawcą 

§ 1.

 1. Przedmiotem działalności sklepu jest wypożyczanie przez Dostawcę na czas określony – od 4 do 12 tygodni, koncentratora tlenowego i/lub aparatu CPAP lub wentylatora medycznego zwanego respiratorem, przeznaczonego do wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej (zwanego dalej ogólnie: „Sprzętem” lub „Przedmiotem umowy”) w przypadku potwierdzenia wystąpienia u Zamawiającego COVID-19 oraz konieczności odbycia tlenoterapii. 

 2. Długość wypożyczenia jak i zakres Sprzętu objętego umową zależny jest od wybranego abonamentu.

 3. Przedmiot umowy w planie VIP może być wykorzystany przez  rodziców, dziadków, małżonków,  partnerów życiowych, dzieci własne lub przysposobione, zarówno małżonków lub partnerów życiowych, które nie ukończyły 26 lat i pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego i zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym.

 4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dostawę urządzeń medycznych, o których mowa w ust. 1 na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego wraz z instrukcją obsługi 
  w języku polskim.

 5. Dostawca oświadcza, że jest dysponentem Sprzętu, o którym mowa w ust. 1 i że jest on wolny od wad. Nadto, Sprzęt posiada wszelkie niezbędne certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie RP oraz jest zgodny z normami obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

 6. Sprzęt zostanie wysłany kurierem do miejsca zamieszkania Zamawiającego. Jeśli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym do godziny 12.00 to przesyłka zostanie wysłana tego samego dnia. Jeśli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12.00, wówczas Sprzęt zostanie wysłany następnego dnia roboczego. 

 7. Następnego dnia po zakończeniu  określonego umową okresu użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, Dostawca zleci kurierowi odebranie od Zamawiającego sprzętu na koszt Dostawcy, przy czym Zamawiający ma obowiązek w sposób zapewniający bezpieczny transport opakować Sprzęt i wydać go kurierowi. 

 8. Zamówienia będą realizowane na podstawie formularza znajdującego się na stronie internetowej Dostawcy, tj. www.pogotowietlenowe.pl

   

§ 2

.

 1. Warunkiem wypożyczenia Sprzętu, o którym mowa § 1 ust. 1 jest przedstawienie Dostawcy przez Zamawiającego dokumentów w postaci:

a)zaświadczenia lekarskiego w zakresie rozpoznania COVID-19 oraz pozytywnego wyniku testu molekularnego; zakażenie wirusem SARS-CoV 2 powinno nastąpić już po podpisaniu umowy przez Zamawiającego

b) zlecenia na tlenoterapię z użyciem Sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zawierającego obowiązkowo wytyczne co do jego używania.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Zamawiający dostarczy do Dostawcy drogą mailową na adres info@cpapblog.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pogotowietlenowe.pl

 2. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1, warunkiem wypożyczenia przez Dostawcę sprzętu na rzecz Zamawiającego jest zawarcie niniejszej umowy oraz brak zaległości w zapłacie abonamentu wynikającego z niniejszego umowy, o którym mowa zapisie § 3 ust. 1.

 

§ 3.

 1. Zawierając niniejszą umowę, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy co miesięcznego abonamentu w kwocie określonej w danym abonamencie. 

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty i opłaty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy, tj. utrzymanie, dostawa oraz odbiór Sprzętu oraz naprawę Sprzętu (z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego).

 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca, kartą kredytową poprzez stronę www.pogotowietlenowe.pl lub opcjonalnie przelewem internetowym na rachunek Dostawcy.

 4. Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Dostawcy.

 5. Poza opłatą, o której mowa w ust. 1, w przypadku wypożyczenia Sprzętu, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy kaucji, która podlega zwrotowi po upływie okresu, na który Sprzęt został wypożyczony.

 6. Warunkiem zwrotu kaucji, o której mowa w ust. 5 jest zwrot Sprzętu w stanie niepogorszonym, nie przekraczającym normalne korzystanie z niego przez Zamawiającego.

 7. W przypadku uszkodzenia Sprzętu z winy Zamawiającego, Dostawca może zaliczyć kaucję na poczet ewentualnych zniszczeń, w tym naprawy Sprzętu.

 8. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 7 nie wyłączą obowiązku zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy kary umownej, o której mowa w zapisie § 6 ust 1 b).

 

  §4.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

 2. W razie awarii Sprzętu w czasie użytkowania go przez Zamawiającego, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dostawcę za pośrednictwem strony www lub drogą email info@cpapblog.pl, który zobowiązuje się do jego nieodpłatnej naprawy oraz na czas naprawy dostarczenia urządzenia wolnego od wad, chyba, że uszkodzenie Sprzętu jest spowodowane nieprawidłowym (lub niezgodnym z przeznaczeniem) użytkowaniem sprzętu przez Zamawiającego.

 3. W przypadku uszkodzenia Sprzętu na skutek nieprawidłowego (lub niezgodnego 
  z przeznaczeniem) użytkowaniem sprzętu przez Zamawiającego to on ponosi wszelkie koszty związane z naprawą Sprzętu.

 4. W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w ust. 1, Dostawca deklaruje:

a) czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy i wymiany na wolny od wad (nie dłuższy niż 72 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za zgłoszenie rozumie się zgłoszenie dokonane za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Dostawcy;

b) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego Sprzętu (poza przypadkiem opisanym w ust. 2) w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych), w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. termin do 14 dni roboczych od zgłoszenia; 

c) w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy element (moduł/podzespół), który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw nadal wykazuje wady.

5.   Dostawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia z winy Zamawiającego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego Sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Dostawcę, z uwzględnieniem stopnia zużycia z dnia wydania Sprzętu.

§5.

 1. W przypadku niemożliwości wypożyczenia Sprzętu przez Dostawcę w terminie żądanym przez Zamawiającego, a to z uwagi na okoliczności, za które Dostawca nie ponosi winy, w pierwszej kolejności Dostawca przedstawi Zamawiającemu nowy termin dostawy Sprzętu drogą elektroniczną.

 2. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje nowego terminu dostawy Sprzętu, zaproponowanego przez Dostawcę, to Dostawca zobowiązuje się w terminie 30 dni roboczych, do zwrotu na jego rzecz wszelkich uiszczonych dotychczas przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy kwot, wynikający z realizacji niniejszej umowy, a umowa przestanie automatycznie obowiązywać.

 3. Dostawca zastrzega sobie prawo pierwszeństwa do Sprzętu klientów, którzy ze Sprzętu korzystają po raz pierwszy. Zamawiający, który już korzystał ze Sprzętu, będzie miał możliwość jego ponownego wypożyczenia tylko w razie jego dostępności u Dostawcy i spełnienia warunków, o których mowa w zapisie § 2.

 

§6.

1. Strony ustalają karę umowną w przypadku:

a) niezwrócenia przez Zamawiającego Sprzętu, po upływie określonego w umowie czasu (kwota i czas określony w umowie)

b) uszkodzenia Sprzętu z winy Zamawiającego  (kwota określona w umowie)

c) użyczenia przez Zamawiającemu Sprzętu osobom trzecim w wysokości 500 zł, za każdy przypadek. 

2. Dostawca zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli te kary nie pokrywają wyrządzonej przez Zamawiającego szkody.

3. Dostawca nie wyraża zgodę na podnajem sprzętu przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

4. Strony zgodnie postanawiają, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakichkolwiek skutki wynikające z niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, w tym w szczególności nie stosowania się do zaleceń lekarskich. 

 

§ 6.

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy, począwszy od dnia jej podpisania i ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 6 miesięcy, chyba, że Zamawiający prześlę rezygnację drogą mailową, najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu trwania umowy.

 2. Dostawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. zaległości z tytułu opłaty, o której mowa w § 3 ust.1 umowy za okres przekraczający 30 dni;

  2. podnajmu sprzętu przez Zamawiającego osobom trzecim;

  3. uszkodzenia Sprzętu z winy Zamawiającego;

  4. korzystania ze Sprzętu przez Zamawiającego wbrew jego przeznaczeniu.

 3. W przypadku wypowiedzenia przez Dostawcę umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty abonamentu pozostałego do końca trwania umowy (oraz ewentualnych zaległości).

 

         § 7.

1.         Dostawca informuję, iż jest administratorem danych osobowych Zamawiającego.

2.         Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w celu marketingu produktów i usług Dostawcy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji wiążącej strony Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu wykonania niniejszej Umowy

3.         Dostawca oświadcza, iż dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4.         Zamawiający posiada prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania swoich danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia jego danych osobowych.

5.         Zamawiającemu Przysługuje wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.         Zawierając niniejszą umowę, Zamawiający oświadcza, iż akceptuje treść klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dostawcę w celach marketingowych, zgodnie z RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz . Dostawca informuje, iż jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania swoich danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

7.         Zawierając niniejszą umowę, Zamawiający oświadcza, iż akceptuje treść klauzuli Klauzula zgody na otrzymywanie informacji handlowych:

„Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dostawcę informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z RODO oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).”

WZORY UMÓW

Wykupienie abonamentu jest równoznaczne z ​podpisaniem umowy. Kopie umowy wg powyższego wzoru dostaniesz na adres e-mail. 

Tel: 57 311 2101

 • White Facebook Icon